동국대학교 국제어학원

Viện ngôn ngữ Quỗc Tế

Giới thiệu nhân viên trường học


HTên

 Chc v

 S đin thoi

Email

 Công Vic đm nhim

 유한림

 Giám đc

 02-2260-3498

 ron2@dongguk.edu

  Tng qun công vic Vin ngôn ng Quc Tế

 송지훈

 Trưởng phòng

 02-2260-8795

 chinene@dongguk.edu

 Ph trách công vic liên quan đến đi ngũ giáo viên, Trung tâm tiếng Hàn ti Vit Nam, Qun lý hc sinh và điu hành các quá trình dy hc (chính quy, ngn hn, đc bit)

 이혜원

 Nhân viên

 02-2260-8796

 ashleyhwlee@dongguk.edu

  Ph trách tư vn nhp hc cho hc sinh Anh M và Nht Bn, vn đ liên quan đến th hc sinh, hc bng, th tc thôi hc và hoàn tr

 신혜정

 Nhân viên

 02-2260-3758

 dongguk0743@dongguk.edu

  Ph trách tư vn nhp hc cho hc sinh Vit Nam và Đông Nam Á, vn đ liên quan đến bo him, ký túc xá, th cư trú người nước ngoài

 당찬양

 Nhân viên

 02-2260-3471

 ekdcksdid123@dongguk.edu

  Ph trách tư vn cho hc sinh Trung Quc

 


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.