동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng về khóa học mùa xuân năm 2020

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회52회 작성일 20-06-02 16:48

본문

1. Kì hạn đánh giá khóa học: 03.06.2020. 09:00 ~ 04.06.2020. 12:00

2. Cách thức đánh giá: Đăng nhập sau khi kết nối

> http://interlang.dongguk.edu/evaluation/

Tiến hành đánh giá mức độ hài lòng về khóa học.

- ID:(mã số học sinh)_VD 2019150111 / PW:(ngày tháng năm sinh)_VD 19991111

- Có thể tiến hành đánh giá được ở cả máy tính và điện thoại

3. Lưu ý

- Trường hợp những học sinh không thực hiện đánh giá khóa học trong thời gian quy định sẽ không thể nhận giấy chứng nhận hoàn thành và kết thúc khóa học.

- Trường hợp những học sinh không biết id(학번) và pw của bản thân, vui lòng liên hệ tư vấn với văn phòng hành chính.

- Tham khảo hướng dẫn cụ thể cách tiến hành đánh giá khóa học theo từng ngôn ngữ ở tệp đính kèm.

 


첨부파일

30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.