동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về đánh giá tiết học của học kỳ mùa đông năm 2021 đợt 2

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회156회 작성일 21-02-15 10:41

본문

Hc k mùa đông năm 2021 đang tiến hành m đánh giá đ hài lòng v tiết hc đt 2 vy nên các bn hc sinh đang theo hc hãy tích cc tham gia

1. Đối tượng tham gia đánh giá: hin t là hc sinh đang theo hc ti trường k hc mùa thu năm 2020

2. Thi gian tiến hành đánh giá: ngày 18. 02. 2021  đến ngày 25. 02. 2021

3. Cách th đánh giá: http://interlang.dongguk.edu/evaluation/  Vào đăng nhp > Tiến hành đánh giá lp hc

- Mã ID: mã s hc sinh _ ví d : 2019150111/ PW( ngày tháng năm sinh: ví d: 19991111)         

- Có th tiến hành bng máy tính hoc đin thoi 

4. Lưu ý khác

- Trong thi gian tiến hành nếu không đánh giá thì s không được nhn giy chng nhn “이수증”,”수료증”.

- Nếu không biết mã s hc sinh và mt khu hãy hi ti văn phòng hành chính.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.