동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo danh sách học sinh đạt Học bổng thành tích xuất sắc học kỳ mùa Đông năm 2021

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회66회 작성일 21-12-29 14:45

본문

Xin chào, Chúng tôi là Vin ngôn ng Quc tế trường đi hc Dongguk.

Sau đây chúng tôi xin công b danh sách hc sinh đt Hc bng thành tích xut sc hc k mùa Đông năm 2021.

Chúng tôi xin chân thành chúc mng nhng hc sinh đã đt được hc bng thành tích cao và yêu cu hc sinh hãy nhn Giy chng nhn hc bng theo k hn.


1.Danh sách hc sinh đt hc bng (tng 35 người)

Cấu tạo

Cấp

Tên

Lưu ý

Học bổng thành tích xuất sắc nhất

Cấp 2

이네스

 

Cấp 3

채가굉

Cấp 4

왕펑리

Cấp 5

장안첩

Cấp 6

가가은

Học bổng thành tích xuất sắc

Cấp 2

파이퍼, 발렌티나, 주소위, 진역안

 

Cấp 3

엘런, 유위한, 강이교, 고안

Cấp 4

정함우, 가신, 알레시아 고베티, 장우비

Cấp 5

쇼칭신, 양이준, 가토 시즈카, 우일양

Cấp 6

강영아, 당재엽, 양시우, 교예

Học bổng nâng cao thành tích

Cấp 2

연가선, 제이콥

 

Cấp 3

딜런, 루응웬테비, 장민

Cấp 4

왕석, 로량, 제시카 쿠스토스

Cấp 5

변우단

Cấp 6

임택명

2. Thi hn phát Giy chng nhn hc bng: ~15:00 ngày 23.02.2022

 

3. Phương pháp phát Giy chng nhn hc bng

- Lp hc offline: Phân phát ti tng lp hc

- Lp hc online: Đến văn phòng hành chính Vin ngôn ng Quc Tế Đưa th người nước ngoài Ký tên vào danh sách nhn Nhn Giy chng nhn hc bng

Bt buc phi đem theo chng minh thư (Th người nước ngoài, h chiếu, th hc sinh)

Không th nhn thay

 

4. Ngày cp tin hc bng: d đnh vào ngày 25.01.2022

Tùy theo lý do riêng ca trường mà ngày cp tin hc bng có th b thay đi

Nhng hc sinh chưa np bn sao s ngân hàng Hàn Quc mang tên bn thân, sau khi làm s ngân hàng hãy np bn sao ti đa ch email ca văn phòng hành chính (klc@dongguk.edu)

 

5.Tiêu chun cp hc bng

Cấu tạo

Tiêu chuẩn

Lưu ý

Học bổng thành tích xuất sắc cao nhất

- Đăng ký theo hc hc k trc trước(Hc sinh đăng ký theo hc)

- Đim chuyên cn ca hc k trc trước t 90% tr lên

- Mt hc sinh có đim cao nht toàn cp trong s t 80% hc sinh tr lên ca hc k trc trước

- S tin hc bng: 30% s tin hc phí thc tế đã np

 

Học bổng thành tích xuất sắc

- Đăng ký theo hc hc k trc trước(Hc sinh đăng ký theo hc)

- Đim chuyên cn ca hc k trc trước t 90% tr lên

- Nhng hc sinh có đim thành tích cao trong tng cp hc, được chn theo đim chuyên cn t cao nht

- S tin hc bng: 10% s tin hc phí thc tế đã np

 

Học bổng nâng cao thành tích

- Đăng ký theo hc hc k trc trước(Hc sinh đăng ký theo hc)

- Trong s nhng hc sinh được lên lp có đim chuyên cn t 90% tr lên, nhng hc sinh có đim thi cui k so vi đim thi gia k có s nâng cao đáng k nht

- Chn theo tiêu chun đim chuyên cn t cao nht

- S tin hc bng: 100,000won (Cp theo s tin quy đnh)

 

6. Tư vấn: 02-2260-8796


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.