동국대학교 국제어학원

Cộng đồng

Thông báo

Thông báo về việc tiến hành học kỳ học mùa đông năm 2020 (online)

페이지 정보

작성자 국제어학원 조회35회 작성일 20-12-28 10:48

본문

Xin chào chúng tôi là Viện ngôn ngữ Quốc tế.

Học kỳ mùa đông năm 2020 theo quyết định giãn cách xã hội mức độ 2.5 của nhà nước nên việc tiến hành các lớp học trực diện đã được chuyển sang tiến hành học online.

Vào ngày 27 tháng 12 theo sự tuyên bố giãn cách xã hội duy trì mức độ 2.5 sẽ được thực hiện đến ngày 4 tháng 1 năm 2021 nên sẽ tiến hành kế hoạch học online WEBEX.

Phương thức học tiếp theo kể từ ngày 5 tháng 1 sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 1.

Học sinh lưu ý, trong khi tiến hành lớp trực tuyến thì văn phòng hành chính vẫn tiến hành cấp giấy chứng nhận đang theo hoc và cấp sách bình thường.

Theo chủ trương của chính phủ và Bộ Giáo dục, Học viện Ngôn ngữ Quốc tế sẽ được chuyển đổi sang các lớp trực diện khi khoảng cách xã hội giảm xuống.

Nếu chuyển sang lớp học trực diện, chúng tôi sẽ thông báo sau.


30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul, 4620, trường đại học Dongguk | Tel: +82-2-2260-3471~2, 3758, 3498
Copyright(c) 2016 DONGGUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.